Geometrický plán

Geometrický plán - Co se rozumí vymezením nemovitosti?Zjednodušeně řečeno, účelem vymezení nemovitostí je zjištění průběhu hranic daného pozemkového majetku v situaci, kdy je problém s potvrzením jejich skutečného právního stavu. Je třeba si uvědomit, že ve vytyčovacím řízení nedochází k vydání příkazu k vydání nemovitosti jedné ze stran. Na druhé straně může být stanoveno nabytí, tj. nabytí určitého fragmentu pozemku nacházejícího se v blízkosti hranice v důsledku plynutí času. Žádost o vytyčení hranic se podává u přednosty obce, starosty nebo prezidenta města a tímto krokem je v tomto případě zahájeno správní řízení. Předseda obce v případě neshody mezi oběma stranami vydá rozhodnutí o vymezení. Než se však zhroutí, musí provést terénní měření geodet ve Varšavě. Pokud s tím kterákoli strana nesouhlasí, má právo žádat, aby věc projednal obecný soud. Ten vydá pravomocný rozsudek, kterým je s konečnou platností vymezena nemovitost a výsledná změna je zapsána do katastru nemovitostí a hypoték.Co je vlastnictví?Vlastnické právo je právo vlastnit, užívat a nakládat s majetkem. Je také povoleno z něj získávat výhody. Vlastnické právo se vztahuje k nemovitostem včetně pozemků.

Gemotrické plány

www.geodeticka-pohotovost.cz

 

želva titul

Blog / Novinky

Inzerce